• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Stepnica

dodano: 2011-09-26 11:23:48

Sołtys: Patrycja Kopiecka

ul. Portowa6/6, 72-112 Stepnica tel.503 524 855
Powierzchnia : 32,47 km
Ilość mieszkańców : 2 067 osób  

Stepnica jest doskonałym miejscem zarówno dla inwestorów jak i turystów.

W miejscowości znajdują się dwa porty: handlowy gdzie przeładowuje się głównie towary masowe typu zboża, nawozy, drewno węgiel itp. W porcie istnieje również możliwość cumowania jednostek sportowo ? żeglarskich. Drugi z portów to port rybacki gdzie zacumowane są łodzie rybackie spółki "Rybak", z których istnieje możliwość kupna świeżej ryby z tzw. "burty. Ponad to w Stepnicy znajduje się przystań żeglarska na Kanale Młyńskim z 120 miejscami postojowymi posiadająca zaplecze sanitarne, oraz dozór całą dobę.

Miejscowość posiada wiele kawiarni, restauracji, smażalni ryb, plażę, stadion, boiska do koszykówki, siatkówki i korty tenisowe oraz jest doskonałym miejscem do żeglowania wędkowania i wycieczek rowerowych po Puszczy Goleniowskiej.

Stepnica posiada dogodne połączenia autobusowe z Goleniowem, Szczecinem i Wolinem.

W miejscowości aktywnie działa Gminny Ośrodek Kultury, który przeprowadza wiele imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.

Na urlopowiczów czekają pola namiotowe, domki campingowe, ośrodki wypoczynkowe min. "Tawerna u Tomasza" - camping i ośrodek wypoczynkowy przy plaży. Można spróbować swoich sił na desce windsurfingowej, zmierzyć się z wiatrem pod żaglami, wypłynąć łodzią na ryby przy wschodzie słońca, dosiąść wierzchowca. Pooglądać dziką zwierzynę.

Mieszkańcy zapraszają na cykliczne imprezy odbywające się w Stepnicy:

 • w czerwcu "Jarmark rybacki",
 • w lipcu "Miss Lata Nad Zalewem i Regaty Żeglarskie"

W miejscowości znajdują się takie instytucje jak: Posterunek Policji oraz dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o Stepnicy pochodzi z 1278 r., kiedy to książę Barnim I przekazał wieś w lenno Gottfiieda von Breslau; następnie do von Flemingów. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa "stop" - błotnista rzeka lub jezioro zarośnięte sitowiem. W 1366 r. bracia Tinno, Dietrich i Henning von Flemingowie podarowali klasztorowi cysterek w Szczecinie swój majątek w Stepnicy. W koń. XIV w. część wsi należała również do kapituły kościoła Mariackiego w Szczecinie. Od średniowiecza istniał w Stepnicy kościół oraz klasztor klarysek, następnie przebudowany na książęcy zamek myśliwski.

Po reformacji i sekularyzacji dóbr klasztornych wieś została włączona do dóbr książęcych, a następnie do domeny państwowe. W 1628 r. w Stepnicy były dwie karczmy i kuźnia. Wg. opisu z 1721 r. Stepnicę określano jako miasteczko. W latach 1564, 1739, 1794 odnoto­wano wielkie pożary; po pożarze w 1739 r. osadę poddano regulacji.

W 1741 r. zbudowano nowy, ryglowy kościół wg. projektu Schwatke i J. G. Damesa. W 2 pół. XVIII w. rozwinął się w Stepnicy przemysł stocz­niowy. W 1850 r. 'folwark domenalny kupił Castner (urzędnik państwowy); reszta nadal należała do państwa. W 1870 r. Stepnica liczyła 1.644 mieszkańców, a w 1940 r. - 2.400 mieszkańców.

Lokalizacja

Stepnica to duża wieś gminna położona ok. 25 km na pomoc od Szczecina i ok. 15 km na zachód od Goleniowa, rozlokowana u ujścia rzeki Gowenicy do Zalewu Szczecińskiego. Przez wieś prowadzą drogi w kierunku Wolina, Goleniowa i Babigoszczy; linia kolejowa na trasie Stepnica - Łożnica.

Historyczna forma wsi

Należy przypuszczać, iż pierwotnie (w średniowieczu) wieś została założona jako ulicówka z cechami owalnica, rozlokowana na osi NW-SE (po południowej stronie rzeki Gowenicy, równolegle do linii brzegowej Zalewu); pośrodku wsi było niewielkie nawsie z kościołem.

Nowożytna forma przestrzenna ukształtowana została w pół. XVIII w. (po wielkim pożarze w 1739 r.), kiedy to osadę poddano regulacji - wokół kościoła utworzono kwadratowy plac, a głównej ulicy nadano jednakową szerokość; następnie wieś ewoluowała w kierunku wielodrożnicy.

Wg. XIX-wiecznych przekazów kartograficznych Stepnica miała formę zwartej wielodrożnicy, o kształcie zbliżonym do widlicy. Po południowej stronie pierwotnego układu przestrzennego (z kościołem) wytyczona była (prostopadle) długa, dwuczłonowa ulicówka, łącząca się od wschodu z szergówką (na osi N-) oraz kolonią Czerwonak . W obrębie pierwotnego założenia oraz przy drodze w kierunku zatoki zabudowa 27, głębokimi ogrodami. We wschodniej drogi o' zróżnicowanej kompozycji przestrzennej i charakterze zabudowy: przy drodze W-E zabudowa luźniejsza, zdominowana również przez 2-budynkowe zagrody; przy drodze N-S zabudowa zwarta, chłopska - z dużymi, 3-budynkowymi zagrodami w pierzei zachodniej - oraz drogami zagumiennymi.

Wieś posiadała dobrze rozwiniętą sieć drożną z licznymi drogami polnymi - po południowej i wschodniej stronie osady. We wschodniej części wsi, po południowej stronie kościoła założony był duży, prostokątny cmentarz.

Wieś współczesna

Stepnica to obecnie duża wieś gminna, o założeniu w formie historycz­nie przekształconej wielodrożnicy, z czytelnym (pierwotnym) układem owalnicowym, wytyczonym na osi NW-SE. W l ćw. XX w. Stepnica poszerzyła się w kierunku południowym, gdzie wytyczono regularną siatkę dróg oraz usytuowano typologicznie jednorodną, nierolniczą zabudowę. Po 1945 r. do Stepnicy przyłączono kolonię Czerwonak (ob. ul. Krzywous-tego).

Ul. Sikorskiego (pierwotny układ przestrzenny) o zróżnicowanej kompozycji i typie zabudowy nierolniczej. W południowej części ulicy pierzeje wyraźnie odsunięte od drogi (wschodnia przesłonięta szpalerem lip) o zróżnicowanych formach architektonicznych (jedno lub dwu-kondygnacyjne budynki mieszkalne z lat 20-tych lub współczesne). W północnej części ulicy oraz po wschodniej stronie kościoła zabudowa zwarta, typologicznie jednorodna, zdominowana przez 5-osiowe domy mieszkalne z wystawkami (pocz. XX w.); droga regularnie obsadzona lipami. Pośrodku tego układu, na owalnym placu, usytuowany jest ryglowy (otynkowany) kościół poewangelicki (ob. rzym. katolicki, parafialny pw. św. Jacka), stanowiący domiantę architektoniczną oraz element zabudowy o wartościach zabytkowych.

Ul. Kościuszki (wytyczona na osi SW-NE), po południowej stronie ul. Sikorskiego. Zabudowa regularnie rozplanowana po obu stronach drogi, zwarta (w tym niektóre budynki łączą się szczytami) lecz typologicznie zróżnicowana. Pierzeje nieznacznie odsunięte od drogi, poprzedzone ogródkami i szpalerami niskopiennych lip. We wschodniej części ulicy dominują dwukondygnacyjne budynki mieszkalne lub administracyjne (np. Urząd Gminy - Nr 4), zaś w części zachodniej budynki parterowe z wysokimi dachami 2-spadowymi i wystawkami (w ramach dawnych zagród rybackich). Całość zabudowy pochodzi z okresu pocz. XX w. -1. 20-te XX w. W zachodniej części ulicy posadowiony jest okazały budynek restauracyjny (szachulcowo-murowany) z narożnymi wieżyczkami, o typowej formie architektonicznej dla nadmorskich kurortów. Po zachodniej stronie ulicy usytuowana przystań żeglarska. Obie pierzeje oraz teren przystani żeglarskiej winny podlegać ochronie konserwatorskiej, przy czym pierzeja południowa z zaleceniem rekompozycji.

Ul. Krzywoustego (wytyczona na osi W-E) o niejednorodnej kompozycji i zróżnicowanej zabudowie. W zachodniej części ulicy zabudowa zwarta (niektóre domy mieszkalne połączone szczytami), typologicznie jednorolna, nierolnicza (2-budynkowe zagrody), parterowa, wzniesiona głównie na pocz. XX w.; po pomocnej stronie pierzei ulokowane osiedle bloków mieszkalnych. Pośrodku ulicy, bezpośrednio po wschodniej stronie cmentarza, zabudowa tworzy nieregularne ciągi architektoniczne, złożone z kilku, parterowych domów mieszkalnych (w ramach zagród 2-budynkowych) wzniesionych na pocz. XX w., przemie­szanych z dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi z lat 20/30-tych XX w. W tej części ulicy ulokowany jest zespół budynków Zakładów Drzewnych oraz obszerny skład drewna. Po południowej stronie ulicy założony cmentarz katolicki (na miejscu XIX-wiecznej nekropolii ewange­lickiej), w kształcie wydłużonego prostokątu z centralną aleją jesionowe -kasztanowcową. Zabudowa we wschodniej części ulicy - patrz opis wsi Czerwonak.

Ul. Chrobrego (wytyczona na osi N-S, po północnej stronie ul. Krzywoustego) o zabudowie chaotycznej, zróżnicowanej pod względem typologicznym i chronologicznym (liczne ubytki i wtórne nawarstwienia kubaturowe). Pierzeje odsunięte ok. 20-25 m od drogi, przesłonięte zwartymi szpelerami lipowo-kasztanowcowo-dębowymi. Zagrody nie­wielki, 2 i 3 budynkowe, rolnicze z licznymi ubytkami; bez wartości kul­turowych.

Ul. Portowa (wytyczona na osi N-S, po południowej stronie ul. Kościuszki) o jednorodnej zabudowie; pierzeje wygradzają dwukondygnacyjne budynki mieszkanie (ob. częściowo zdewaloryzowane), bez zabu­dowy towarzyszącej.

Ul. Rybacka (wytyczona na osi SE-NW, po zachodniej stronie ul. Sikorskiego) o zabudowie zwartej, rozlokowanej po południowej stronie drogi gruntowej. Zagrody niewielkie, jednobudynkowe (bez zabudowy towarzyszącej - pierwotnie rybackie) z kalenicowo lokowanymi chałupami; budynki częściowo zdewaloryzowane.

Ul. Mączka (wytyczona na osi N-S, po północnej stronie rzeki Gowenicy) o zabudowie zwartej, rozlokowanej po obu stronach drogi. Zagrody niewielkie, 2-budynkowe (jednorodne), z 5 lub 6-osiowymi chału­pami (niektóre budynki ryglowe zostały wtórnie przemurowane - nr 3, 4). Osiedle (układ ulic w południowej części Stepnicy: ul. Jagielońska, Sportowa, Woj. Polskiego, Łąkowa) o jednorodnej i zwartej zabudowie nierolniczej z lat 20/30-tych XX w. Ulice bez zieleni przydrożnej, jedynie przed chałupami niewielkie ogródki. Zabudowa w większości bez wartości kulturowych, za wyjątkiem ul. Jagielońskiej, gdzie ulokowane są budynki mieszkalne z frontowymi wystawkami oraz dobrze zachowanej stolarce i detalu. Na południowym skraju osiedla usytuowany jest plac sportowy oraz współczesna zabudowa mieszkania.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
 1. Kościół parafialny p.w. Św Jacka z roku 1741
Obiekty proponowane do rejestru zabytków:
 1. Zespół budynków plebani przy ul. Sikorskiego 19 plebania lata 20- te XX w bud. gospodarczy 4 ćw XIX w
 2. Budynek restauracji przy ul. Kościuszki 23 pocz XX w
 3. Chałupa przy. ul. Krzywoustego 56. 2 poł. XIX w.
Obiekty chronione:
 1. ul. Jagiellońska: Domy mieszkalne nr 3,4,6,8,11 lata 10- te XX w.
 2. ul. Kościuszki : Domy mieszkalne nr 4, 8, 10,11, 16,17,19, 20, 21,22 pocz. XX w
 3. ul. Krzywoustego Domy mieszkalne nr. 5,6,15,,16,21,24,28,30,35,51,56 XIX / XX w.
 4. ul. Maczka Domy mieszkalne nr 2,3,4 XIX / XX w
 5. ul. Młynarska : Młyn lata 10 - te XX w
 6. ul. Portowa Dom mieszkalny nr 8 lata 10- te XX w
 7. ul. Przemysłowa Dom mieszkalny nr 3 pocz XX w
 8. ul. Rybacka Domy mieszkalne nr 2,3,4 XIX / XX w
 9. ul. Sikorskiego Domy mieszkalne nr 19,20 ,23,25,26, 28,30,31,32 pocz XX w

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646867
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia