• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Nagrody i wyróżnienia

dodano: 2015-11-18 09:51:54

Stepnica Liderem  Rozwoju Regionalnego 2015

 

5 listopada podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi, statuetkę osobiście odebrał Burmistrz Andrzej Wyganowski.
Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący właściwe standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania. Nagroda przyznawana jest firmom, instytucjom i samorządom działającym dla dobra lokalnej społeczności oraz takim, które skutecznie pozyskują fundusze unijne na inwestycje, sprawnie je realizują, a przy tym nie zapominają o potrzebach mieszkańców. Kapituła Polskiej Agencji Przedsiębiorczości zauważyła i doceniła dotychczasowy rozwój Naszej Gminy, ilość pozyskanych funduszy zrealizowanych inwestycji, a wśród nich rozwój infrastruktury turystycznej i budowę osiedla mieszkań komunalnych.   

Wyróżnienie w Rankingu Wspólnoty "WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ" 

Gmina Stepnica wyróżniona w rankingu organizowanym przez Tygodnik Wspólnota – Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną. W konkursie wyróżniono gminy, które w latach 2012 – 2014 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Nad rankingiem pracował zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który koncentrował się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

1 października podczas uroczystej Gali zorganizowanej w ramach XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, dyplom uznania za IV miejsce w  kategorii małe miasta odebrał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Na sukces naszej gminy wpływ miały głównie wysokość nakładów na infrastrukturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2012-2014 wynosząca 2 493,56 zł, a także wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Do największych inwestycji gminy zrealizowanych w latach 2012-2014 należy zaliczyć budowę:

- 6 bloków mieszkalnych wielorodzinnych: w miejscowości Stepnica osiedle mieszkaniowe z  4 blokami – 79 mieszkań, w miejscowości Łąka 2 bloki – 36  mieszkań,  

- Domu Kultury w Racimierzu,  

- hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy, 

- hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu,  

-  świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie,    

- świetlicy wiejskiej w Kopicach,    

- oświetlenia ulicznego typu LED na kilkunastu ulicach w Stepnicy, w Bogusławiu i w Żarnowie,  

- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy,   

- infrastrukturę rekreacyjną i żeglarską. 

- modernizację Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica. 

Łącznie na wymienione inwestycje wydatkowano 43 479 808,51zł w tym korzystając z dofinansowań  z programów: Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Lokalna Grupa Rybacka, LEADER „Odnowa Wsi”. 

Horyzonty 2014 Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

W czwartek 5 marca 2015 r. w studiu S-1 Radia Szczecin rozdano nagrody Horyzonty 2014. Są to wyróżnienia Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego przyznawane osobom, podmiotom i wydarzeniom, które przyczyniły się do jego popularyzacji. Komisja wyłoniona przez organizatorów - SEJK Pogoń oraz Związek Portów i Przystani Jachtowych wytypowała w tym roku dwadzieścia jeden kandydatur w ośmiu kategoriach. 

W kategorii  osobowość Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nagrodę otrzymał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.  Statuetkę odebrał osobiście z rąk Zbigniewa Jagniątkowskiego  Prezesa  Związku Portów i Przystani Jachtowych.   

Dziennikarką Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego została  redaktor Radia Szczecin Katarzyna Wolnik-Sayna, autorka audycji "Radiowa Szkoła Pod Żaglami". Najlepszym portem jachtowym Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego została Marina Kamień Pomorski, a żeglarską imprezą roku wybrano 50. Etapowe Regaty Turystyczne.
Sportowym wydarzeniem mijającego roku były Mistrzostwa Świata w kl. Laser Radial w Dziwnowie Jachtem roku  został s/y Sharki, choć w kategorii tej mocno trzymaliśmy kciuki za załogę   jachtu Truxa.   W kategorii media szlaku nagrodę otrzymała redakcja Kuriera Szczecińskiego, a Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniony został nagroda specjalną   Ambasadora Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2014

W dniu 3 listopada 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2014. Gmina Stepnica w tym rankingu zajęła 7 miejsce w kategorii Gminy Wiejskiej.

Podstawą rankingu jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. Banku Danych Lokalnych. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.Organizatorami rankingu są:  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Samorządowy Lider Edukacji

W dniu 30 października 2014 r. w auli Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji".                                                               Gmina Stepnica jako jedyna gmina województwa zachodniopomorskiego otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat z rąk Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej odebrała  Stanisława Rzymczyk Zastępca Burmistrza. 

 Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców- ekspertów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski, którzy zajmują się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji oraz polityki samorządowej. Proces certyfikacji  jest kilkuetapowy. Samorządy uczestniczące w programie wypełniają specjalną ankietę, a następnie eksperci analizują i weryfikują przedstawione w nich informacje. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie dokumentacji (np. strategii oświatowej, regulaminów, projektów europejskich), informacji pozyskanych z instytucji publicznych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd.Eksperci badają m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych w sferze oświaty, efektywność polityki inwestycyjnej samorządu czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo.

Stepnica nagrodzona w Rankingu - Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną

Gmina Stepnica wyróżniona w Rankingu organizowanym przez Tygodnik Wpołnota – Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną. Wyróżniono gminy, które w latach 2011 – 2013 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Nad rankingiem pracował zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który koncentrował się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

1 października 2014 r. podczas uroczystej Gali w Warszawie, dyplom uznania oraz statuetkę Kazimierza za III miejsce w  kategorii gmin wiejskich z rąk profesora Swianiewicza   odebrał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Gmina Stepnica wyróżniona w Konkursie WFOŚiGW Zachodniopomorski Lider Ekologii

16 września 2014 r. podczas I Forum Ekologicznego w Kołobrzegu, odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród w konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”.  Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Stepnica ex aequo z Miastem i Gminą Szczecin. Zwyciężyliśmy w kategorii Efektywność, a oprócz ekologicznej statuetki otrzymaliśmy czek na 10 tys. zł. Nagrodę osobiście odebrał Pan Andrzej   Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. 

Konkurs obejmował swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska zrealizowane w latach 2011-2013.  Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Gminę Stepnica doceniono za przedsięwzięcia:

 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku,
 2. Zakup ratunkowej jednostki pływającej dla OSP w Stepnicy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczym.

Warto dodać, że Gmina Stepnica nie pierwszy raz jest wyróżniona w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW. W roku 2012 wygraliśmy w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami i otrzymaliśmy czek na 100 tys. zł. W roku 2007 w kategorii  „Najbardziej Ekologiczna Gmina”  zajęliśmy  II miejsce, a wraz z nim otrzymaliśmy czek na 200 tys. zł.

V miejsce Ranking Samorządów Rzeczypospolitej

W dniu 14 lipca 2014 r. w Warszawie, podczas Gali  Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Stepnica zajmując w tegorocznej edycji rankingu V miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz I miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd,  po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.
Wyróżnienie z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, redaktora Naczelnego „Rz” Bogusława Chrabota, odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski.   

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami.    
Ranking przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
1. miasta na prawach powiatu
2. pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
3. gminy wiejskie
oraz odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie, na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i dotyczących wszystkich gmin, Kapituła wybiera te samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie, do w/w samorządów Kapituła kieruje ankiety i na podstawie udzielonych odpowiedzi, dokonuje ostatecznej oceny i wyboru najlepszych gmin w Polsce.

Samorządowy Menedżer Regionu 2014

Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica otrzymał wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu w IX  edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2013, przygotowanego przez redakcję „Puls Biznesu”  Celem tego   rankingu jest  wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.   Tytułu w rankingu uzyskuje się dzięki głosom innych jednostek samorządu terytorialnego. Stepnica w województwie zajęła 5 miejsce. Ocenie podlegało zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, działania inwestycyjne  tj. budowa dróg, chodników, mieszkalnictwa komunalnego, obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Wyróżnienie 

Stepnica Perłą Samorządu za 2013 r.

Stepnica została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu" organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Jesteśmy jedyną gminą w województwie zachodniopomorskim, która zakwalifikowała się do ścisłej czołówki. Zajęliśmy 3 miejsce za Iławą i Zgorzelcem w kategorii gmin wiejskich.

Ideą plebiscytu „Perły Samorządu 2014” było wybranie w skali kraju  5 najlepszych samorządów i włodarzy w 4 kategoriach . Oceniano inwestycje infrastrukturalne, gospodarkę odpadami oraz działalność z zakresu ochrony środowiska, turystyki, sportu i rekreacji.

Gala finałowa plebiscytu odbyła się we wtorek 24 czerwca 2014 r. w Warszawie. Wyróżnienie odebrał osobiście Pan Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy

Stepnica laureatem konkursu "Przyjazna wieś"

 

Gmina Stepnica zajęła I miejsce w kategorii  Infrastruktura Techniczna w regionalnym etapowym konkursie pn. „Przyjazna wieś”  za projekt  „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”.  10. grudnia w Barzkowicach Pan Wójt Andrzej Wyganowski odebrał dyplom ora z nagrodę w wys. 5000,00 zł.  

Zawiadomienie o nagrodzie

  

Wyróżnienie w Rankingu Inwestycyjnym

   

Gmina Stepnica wyróżniona w Rankingu Inwestycyjnym gmin wiejskich, które w latach 2010 – 2012 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Ranking po raz kolejny przygotował Tygodnik Wspólnota oraz zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną koncentrowali się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

9 października podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Warszawie, dyplom uznania za VI miejsce w tej kategorii z rąk profesora Swianiewicza oraz Janusza Króla Redaktora Naczelnego Wspólnoty odebrała Mariola Kwiryng Sekretarz Gminy. Gala odbywała się w ramach XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.     

  II miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz III miejsce w Rankingu Innowacyjny SamorządRanking Samorządów Rzeczpospolitej 2013  

W dniu 17 lipca br. w Warszawie, podczas  XVI gali finałowej   Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Stepnica zajmując w tegorocznej edycji rankingu II miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska oraz III miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd,  po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.
 

Wyróżnienie z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, redaktora Naczelnego „Rz” Bogusława Chrabota i Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego, odebrali   Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski  oraz Beata Rogalska Skarbnik Gminy.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

„Laureaci naszego konkursu to w gruncie rzeczy zbiór najlepszych praktyk”    takimi słowami o laureatach wyraził się  prof. Jerzy Buzek .  

Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami.

Ranking przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
1. miasta na prawach powiatu
2. pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
3. gminy wiejskie
oraz odbywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i dotyczących wszystkich gmin, Kapituła wybiera  te samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2012 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie, do w/w samorządów Kapituła kieruje ankiety i na podstawie udzielonych odpowiedzi, dokonuje ostatecznej oceny i wyboru najlepszych gmin w Polsce.

Gmina Stepnica od trzech lat pozostaje w ścisłej czołówce Najlepszych Gmin w Polsce, zajmując w Rankingu wysokie miejsca:

 • rok 2010 – X miejsce

 • rok 2011 –  I miejsce

 • rok 2012 – I miejsce i II miejsce  w Rankingu Innowacyjny Samorząd

  

Laureat Konkursu "Teraz Polska"

Gmina Stepnica  znalazła się wśród laureatów najbardziej prestiżowego konkursu Teraz Polska. W dniu 3 czerwca  2013 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas uroczystej Gali  Finałowej XXIII Edycji Konkursu „Teraz Polska”, Andrzej Wyganowski Wójt Gminy Stepnica, odebrał symboliczną  statuetkę. 

W tym roku Kapituła konkursu „Teraz Polska”, w której skład wchodzą autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, wybrała laureatów spośród 63 nominowanych. Godło otrzymało 14 produktów, 9 usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów m.in. Stepnica obok Zakopanego, Władysławowa, Piły, Stronia Śląskiego i Kozienic.  

Działająca od 1991 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od dwudziestu dwóch lat zajmuje się organizacją konkursu Teraz Polska. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych polskich produktów, usług, firm oraz gmin. Oceny dokonuje niezależna kapituła. Jury wysoko oceniło gminę Stepnica  pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców. Komisja Ekspertów dokonała oceny gminy w poszczególnych zagadnieniach:

- polityka inwestycyjna gminy,
- dostępność do infrastruktury technicznej,
- sposoby realizacji polityki społecznej,
- organizacja i forma zarządzania Urzędu,
- zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Uzyskanie godła Teraz Polska dla gminy Stepnica nie tylko stanowi narzędzie budujące markę gminy oraz podnosi jej prestiż, ale także jest gwarantem solidności i wzorowego funkcjonowania.

Błękitna Flaga 2013

 

Międzynarodowe  Jury w Kopenhadze przyznało dla 3850 plaż na świecie Błękitne Flagi na sezon 2013  m.in. dla kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, które po raz kolejny otrzymało to prestiżowe wyróżnienie.  Kąpielisko to spełnienia wszystkie  kryteria określone w międzynarodowym programie Blue Flag z zakresu:

- doskonałej jakości wody,

- informacji i edukacji ekologicznej,

- bezpieczeństwa,

- zarządzania środowiskowego. 

Błękitna Flaga przyznawana jest kąpieliskom  corocznie po spełnieniu w/w kryteriów. Podstawowym i najważniejszym kryterium są wyniki badań wody. Kolejnymi bardzo ważnymi wskaźnikami jest wyposażenie kąpieliska w sanitariaty, przystosowanie kąpieliska dla różnych użytkowników plaży, dostępność kąpieliska dla osób niepełnosprawnych,  prowadzenie segregacji odpadów, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i wiele innych przesłanek ważnych z punktu widzenia korzystających z niego osób.  

 Eko Gmina 2013

 

Gmina  Stepnica została laureatem w rankingu TAURON EKO GMINA 2013. Tytuł lidera województwa zachodniopomorskiego  w działaniach proekologicznych odebrał Wójt Gminy Stepnica   podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy , który objęty  był Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

TAURON Polska Energia postanowił stworzyć ranking najbardziej ekologicznych gmin w Polsce. Znaczącym kryterium był zakres podejmowanych działań o charakterze ekologicznym, obejmującym   różnego rodzaju  aktywności  np.  podjęte działania przynoszące oszczędności w zużyciu  energii, czy też realizacja programu usuwania azbestu.  

Nagroda

Gminny Lider Recyklingu

W dniu 17 czerwca w Senacie RP Fundacja Promocji Gmin Polskich podsumowała konkurs „Gminny Lider Recyklingu", którego współorganizatorem był Serwis Samorządowy PAP. W konkursie promowane były dobre przykłady organizacji selektywnej zbiórki opadów przez gminy. Na liście laureatów znalazło się 21 gmin z całej Polski, wśród nich Stepnica.  Statuetkę Gminnego Lidera Recyklingu dla Stepnicy odebrał  Andrzej Wyganowski –Wójt Gminy.  

Nasza Gmina została wyróżniona  za organizację kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach celowego Związku Gmin R-XXI oraz zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Stepnica.

Wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu

 

15 maja w Poznaniu podczas uroczystej gali VIII edycji Filary Polskiej Gospodarki Pan Andrzej Wyganowski  Wójt Gminy Stepnica odebrał wyróżnienie Samorządowego Menedżera Regionu. Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC.  Prezydentom, burmistrzom i wójtom przyznawany jest tytuł Samorządowych Menedżerów Roku.  Celem tego   rankingu jest  wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu.   Tytułu w ranking  otrzymuje się dzięki głosom innych jednostek samorządu terytorialnego. Ocenie podlegało zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, działania inwestycyjne  tj. budowa dróg, chodników, mieszkalnictwa komunalnego, obiektów sportowo-rekreacyjnych.  fotorelacja 

Wyróżnienie Sportowa Gmina 2013

 

Gmina Stepnica po raz kolejny otrzymała wyróżnienie Sportowa Gmina. W tym roku uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 23 maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Polski Klub Infrastruktury Sportowej po analizie przesłanej informacji dotyczącej stanu infrastruktury sportowej w naszej gminie postanowił przyznać nam to wyróżnienie. Gmina Stepnica znalazła się w gronie 58 gmin z całej Polski, które otrzymały to wyróżnienie. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  i realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy.  

Wyróżnienie Gmina Przyjazna Seniorom

27 listopada 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja "Samorząd przyjazny edukacji seniorów", zorganizowana przez senackie komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas konferencji ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu o tytuł "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej", którego organizatorem był Senat. Zaprezentowano także dobre praktyki samorządowe na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że miał on służyć zebraniu informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonieniu najciekawszych projektów z ostatnich 4 lat.

Kapituła przyznała 3 szczególne wyróżnienia: Warszawie za najlepszy system finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Poznaniowi za innowacyjność proponowanych rozwiązań, a gminie Stepnica - za najlepsze działania na obszarze wiejskim. Stepnica jest jedyną wiejską gminą w Polsce i jedyną z województwa zachodniopomorskiego, która została nagrodzona przez organizatorów. Wyróżnienie na ręce Wójta Gminy Stepnica Andrzeja Wyganowskiego wręczył Mieczysław Augustyn, przewodniczący komisji rodziny i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych oraz senator Kazimierz Wiatr przewodniczący senackiej komisji nauki.

Konkurs był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Przeprowadzono go w dwóch etapach: okręgowym - w okręgach wyborczych i krajowym. Na etapie krajowym prace oceniło siedmioosobowa kapituła składająca się m.in. z przedstawicieli Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, kapituła brała pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gmina Stepnica od wielu lat sprzyja seniorom. Na terenie Gminy Stepnica działa wiele organizacji pozarządowych, które w dużej mierze skupiają się na organizowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu osób starszych do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Władze Gminy poświęcają dużo uwagi na rozpoznanie potrzeb i możliwości, zachęcanie i motywowanie do aktywności osób starszych. Oprócz działań organizacji pozarządowych z którymi ściśle współpracuje i które wspiera samorząd, dużą rolę w pobudzaniu aktywności seniorów i rozwijaniu ich zainteresowań odgrywa Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie tu znajduje się centrum aktywności osób starszych, tu też stworzono „Herbaciarnię” – miejsce na spontaniczne spotkania, nie tylko dla seniorów. W Stepnicy utworzono koło seniorów Złota Jesień, seniorom zapewniono pomoc i wsparcie w stworzeniu planu działań Koła. Plan ten obejmuje m.in. spotkania integracyjne, wycieczki piesze i rowerowe, wyjazdy do kina, teatru, ogrodów i na spotkania z kołami działającymi w powiecie. Kolejnym ruchem seniorów i dla seniorów było zawiązanie w Stepnicy Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako filii Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Goleniowa. W ciągu roku Stepnickie Koło stało się bardzo liczne i znaczące w powiecie. Podczas zebrań seniorów ujawniła się ogromna potrzeba nauki korzystania z komputera i internetu oraz zajęć ruchowych dostosowanych do wieku. Wychodząc seniorom naprzeciw, dyrektorka GOK zorganizowała pierwsze spotkania z komputerem. W projekcie pn. Złota Jesień zaplanowane były szkolenia komputerowe dostosowane do poziomu uczestników oraz warsztaty promujące profilaktykę zdrowotną, aktywność fizyczną i zdrowy styl odżywiania. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem w związku z tym postanowiono kontynuować taką formę zajęć. Następnym projektem był projekt pod nazwą Teraz My w ramach którego odbyły się dwa 60 godzinne szkolenia komputerowe dostosowane do poziomu uczestników z obsługi komputera i internetu oraz 20 godzinne zajęcia sportowe fitness i gry w bilard.

 

Ranking Samrządów Zrównoważonego Rozwoju 9 miejsce 

Gmina Stepnica znalazła się w 10 najlepszych samorządów w kategorii gmin wiejskich. Ranking ten opiera się na 16 wskaźnikach GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska, a pod ocenę poddaje się racjonalność wykorzystywania zasobów gminnych w tym naturalnych. W rankingu tym oceniany był rozwój wszystkich jednostek samorządowych w Polsce w 2011 roku w czterech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Celem konkursu jest prezentacja oraz wyróżnienie najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu wsparta doświadczeniem samorządu oraz wynikającą z tego ciągłością działań rozwojowych, potencjałem gospodarczym i charakterem administracyjnym. Analizy tych danych dokonuje zespół pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki , a współorganizatorem konferencji podsumowującej ranking jest Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.
 
 I miejsce miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Rzeczpospolitej 2012
Już po raz dr ugi Stepnica najlepszą gminą wiejską w Rankingu Rzeczpospolitej. Podczas uroczystej gali 16 lipca 2012 r. Andrzej Wyganowski Wójt Gminy Stepnica osobiście odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, dyplom za zajęcie przez Gminę Stepnica I miejsca.

Ranking ”Rz” ma wysoką rangę, gminy są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie. Wyróżnienia przyznawane są od 15 lat. Najpierw na podstawie danych z Ministerstwa Finansów wybieranych jest 250 samorządów. Do wybrańców wysyłane są ankiety na podstawie, których niezależna Kapituła wybiera najlepszych, którzy najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców.

II miejsce w Rankingu Innowacyjny Samorząd m.in. za:

Realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” , dzięki któremu zwiększył się dostęp do interenetu mieszkańców gminy, czy też projektu w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego", który przewidywał wybudowanie na terenie gminy sieci światłowodowej dł. ok 10 km oraz modernizacje sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy.

Innowacyjność w gminie Stepnica to inwestowanie w ekonomiczne, nowoczesne oświetlenie uliczne typu LED, to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zainstalowany system monitoringu wizyjnego, czy też zakup nowoczesnego samochodu strażackiego oraz uruchomienie w ramach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej całodobowego telefonu zaufania ds. przemocy. To także działania zmierzające do lepszego kontaktu władz gminy z mieszkańcami poprzez zmianę strony internetowej z dostępem do kanału TV , stworzenie możliwości zadawania pytań Wójtowi Gminy na oficjalnej stronie gminy.

W tej kategorii doceniono również działania samorządu na rzecz mieszkańców poprzez wprowadzenie Programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki budynków” poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek z budżetu gminy.

To wreszcie szereg projektów w ramach różnych programów operacyjnych skierowanych do mieszkańców mających na celu aktywizację osób, integrację międzypokoleniową, poznawanie nowych technologii, naukę oraz ochronę środowiska

Blue Flag 2012 dla Kąpieliska w Stepnicy
Błękitna Flaga to program wdrażany przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Danii, który zrzesza narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu. Jego celem jest promocja ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich, kąpieliskach i przystaniach jachtowych. Ośrodki spełniające założenia programu, które się do niego zgłosiły, uzyskują prawo do używania znaku Błękitnej Flagi. Błękitna Flaga przyznawana jest w dwóch kategoriach: kąpieliskom oraz marinom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Błękitną Flagę przyznaje się od ponad 20 lat. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest nie tylko w Europie, ale również plażom leżącym w tak egzotycznych miejscach jak Republika Południowej Afryki,Karaiby, Maroko czy Nowa Zelandia. 

Wyróżnienie przyznawane jest na rok. Żeby móc ubiegać się o kolejne, kąpieliska muszą co roku poddawać się wnikliwym kontrolom.

Na poziomie krajowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury krajowe, złożone z upoważnionych przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Miast i Gmin Morskich.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Błękitnej Flagi podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).

Plaża ze znakiem Błękitnej Flagi nie może być zanieczyszczona, nie można wjeżdżać na nią pojazdami, obozować i wprowadzać zwierząt. Teren kąpieliska musi być utrzymywany w czystości, powinny być tam kosze na śmieci i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Warunkiem jej przyznania są także toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ocenia się także liczbę ratowników, dostęp do wyposażenia umożliwiającego udzielenie pierwszej pomocy itp.

Zarządcy kąpieliska z Błękitną Flagą muszą m.in. regularnie badać jakość wody, wyniki udostępniać publicznie. Ponadto trzeba prowadzić działania na rzecz edukacji ekologicznej, zwiększające świadomość lokalnej społeczności, jak i turystów na temat użytkowania plaży oraz ochrony otaczającej przyrody.


więcej na http://www.blueflag.org.pl/

Lider ekologii 2012

 

W dniu 14-05-2012 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”. Wśród 12 wyróżnionych gmin znalazła się również Gmina Stepnica. Wygraliśmy w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami. Czek na 100 tys. zł oraz statuetkę z rąk Pani Joanny Książek-Wieder - Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska, odebrał Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Stepnica.

Konkurs obejmował swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne sprzyjające ochronie środowiska w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej w latach 2009-2010.

Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

Gmina Stepnica laureatem VIII Edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

W dniu 3 marca br. o godz. 12.00 podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda 2012”, cyklicznie organizowanych w Warszawskim Centrum EXPO XXI, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2011. W gronie laureatów znalazła się również Gmina Stepnica za przystań żeglarską przy Kanale Młyńskim. Nagrodę z rąk Elżbiety Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odebrała Mariola Kwiryng – Sekretarz Gminy. 

7 miejsce wśród 1571 gmin wiejskich w  Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu 22 listopada 2011r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju”. Konferencja była imprezą towarzyszącą tegorocznej edycji Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych 2011, podczas której ogłoszono wyniki tegorocznego Rankingu. Gmina Stepnica znalazła się w czołówce. Wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztofa Przybył odebrała reprezentująca Gminę Stepnica Stanisława Rzymczyk Zastępca Wójta Gminy.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowany został przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i ocena wszystkich 2479 polskich samorządów. Ranking bazuje na danych Głównego Urzędu Statystycznego i daje gwarancję niezależności i rzetelności przeprowadzonych analiz, a jego wynik odzwierciedla w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich jednostek samorządowych. Ostateczny wynik powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

I miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Rzeczpospolitej 2011

18 lipca 2011 r. podczas uroczystej gali z okazji publikacji najnowszego Rankingu Samorządów organizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita", Wójt Gminy Andrzej Wyganowski osobiście odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, dyplom za zajęcie przez Gminę Stepnica I miejsca w kategorii gmin wiejskich.

W rankingu samorządów uhonorowane zostały gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Ranking "Rz" ma wysoką rangę, miejsca w nim nie można sobie kupić. Gminy są oceniane bardzo dokładnie, starannie i rzetelnie. Zasady i kryteria wybory w Rankingu Samorządów zatwierdza niezależna Kapituła. To przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce z prof. Michałem Kuleszą na czele. Kapituła przy wyborze laureatów konkursu kierowała się następującymi kryteriami:

 • dynamiką wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007 - 2010 (maksymalnie 10 pkt),
 • wartością środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008 - 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt),
 • zadłużeniem samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (10 pkt),
 • nadwyżką operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 - 2010 (5 pkt),
 • dynamiką wzrostu dochodów własnych w latach 2007 - 2010 (10 pkt),
 • relacją nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2007 - 2010 (6 pkt),
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 - 2010: transport i łączność (5 pkt), ochrona środowiska (4 pkt).

Więcej na:

Wyróżnienie SPORTOWA GMINA 2011

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się gala wręczenia wyróżnień SPORTOWA GMINA 2011, przyznawanych w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę”. Wyróżnienie takie odebrała również nasza Gmina, która wzięła udział w tym konkursie. 

Konkurs organizuje Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Patronat nad wyróżnieniem objęła Fundacja „Teraz Polska” oraz Polska Organizacja Turystyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymało 68 miast i gmin z całej Polski. 

Głównym celem konkursu SPORTOWA GMINA jest promocja tych samorządów, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Wśród gości honorowych gali znaleźli się m. in. Irena Szewińska, Grażyna Rabsztyn i Krzysztof Miklas dziennikarz i komentator sportowy. Członkowie kapituły oceniającej zgłoszenia do konkursu brali pod uwagę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu i rekreacji. Istotnym elementem była także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży – kapituła brała pod uwagę ilość klubów sportowych działających na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny. Szczególną uwagę kapituła przywiązywała do tego, aby ta nowoczesna baza sportowa, była wykorzystywana przez gminy w maksymalnie efektywny sposób, realnie wpływając na rozwój sportu i rekreacji wśród mieszkańców.

Gmina Stepnica posiada bogatą bazę sportowo- rekreacyjną. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stepnicy i Szkole Podstawowej w Racimierzu,  znajdują się sale gimnastyczne. Przy Gimnazjum i ZSP w Stepnicy w 2008 r. został zbudowany kompleks boisk w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" . Przy SP w Racimierzu w 2009 r. ze środków gminnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki zbudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową. W Czarnocinie, Stepnicy i Racimierzu znajdują się pełnowymiarowe trawiaste stadiony z zapleczem socjalnym do gry w piłkę nożną, na których swoje mecze rozgrywają Pionier Żarnowo i UKS Zalew Stepnica. W 13 sołectwach zbudowane zostały w 2010 place zabaw dla dzieci. W czerwcu br. zakończono budowę 5 wielofunkcyjnych boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Boiska te wybudowano w Czarnocinie, Łące, Stepnicy, Stepniczce i Miłowie.

Gmina Stepnica posiada również bogatą bazę rekreacyjną. W 2010 r. do użytkowania została oddana nowa przystań jachtowa w Gąsierzynie. W roku 2011 uroczystego otwarcia dokonano na  przystani żeglarskiej w Stepnicy (Kanał Młyński). Zmodernizowana została plaża w Stepnicy, wymieniono piasek na plaży i powiększono molo o 100 mb w głąb Zalewu Szczecińskiego. W Kopicach w 2010 otwarta została przystań jachtowa, której inwestorem było stowarzyszenie działające na terenie gminy.

Większość wykazanych inwestycji została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” dofinansowana została budowa boiska w Stepnicy i 3 wiat turystycznych na stadionie w Racimierzu kwotą 170 000 zł, całkowita wartość inwestycji wynosi 285 342,53 zł brutto. Na pozostałe 4 boiska również w ramach PROW złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę dofinansowania 383 397,00 zł, całkowity koszt budowy boisk to 911 645,90 zł brutto. Gmina Stepnica w 2009 r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Racimierzu (kwota dofinansowania 185 700,00 zł). Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowana została w 2009 r. budowa „Orlika” w Stepnicy, (dofinansowanie 666 000,00 zł). Na budowę przystani żeglarskiej w Gąsierzynie, w 2010 r. uzyskano w ramach PROW dofinansowanie w wysokości 289 884,00 zł a na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy w ramach RPO 3 981 881,00 zł . Ten projekt jest w końcowej fazie realizacji. Ponadto w trakcie rozpatrywania znajduje się wniosek o dofinansowanie już zbudowanych w 2010 r. 12 placów zabaw gdzie dofinansowanie wynosi 361 100,00 zł.

Na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji Gmina Stepnica w 2011 r. przeznaczyła kwotę 150 000 zł.  Planowane nakłady gminy na infrastrukturę sportową w 2011 r. wynoszą 6 929 350 zł i są to środki m. in. przeznaczone na budowę hali sportowo-widowiskowej w Stepnicy.

II miejsce w kraju wśród gmin do 5 tys. mieszkańców w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2011,

rozgrywanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,. Otrzymaliśmy z tego tytułu nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

X miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2010 

                

W dniu 20 lipca 2010 r. w redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie, odbyło się uroczyste podsumowanie rankingu, podczas którego Wójt Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski, odebrał z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka dyplom dla Gminy Stepnica za X miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. 

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym etapie kapituła rankingu wybrała miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006-2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu punktowano:

 • dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, 
 • wartość pozyskanych środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
 • zadłużenie, a jednocześnie nadwyżkę operacyjną gminy w stosunku do dochodów,
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych,
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych,
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach,
 • transport i łączność, 
 • ochronę środowiska. 

Materiałem źródłowym dla kapituły rankingu były dane finansowe pochodzące z Ministerstwa Finansów. Gmina Stepnica znalazła się wśród 250 gmin wiejskich, które zakwalifikowano do drugiego etapu. W drugim etapie punktowano realizację zadań w 15 obszarach, a między innymi:

 • liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006-2009 
 • wydatki mieszkańców w latach 2006-2009
 • liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2006-2009, 
 • funkcjonowanie urzędu zgodnie z normą ISO, 
 • współpracę z jednostkami pomocniczymi, 
 • wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku.

Po drugim etapie Gmina Stepnica uzyskując łącznie 55,40 punktów znalazła się na 10 miejscu w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Sporządzając ranking „Rzeczpospolita” postanowiła uhonorować dyplomami samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

II miejsce w konkursie Najbardziej Ekologiczna Gmina 2007

                        

27 lipca 2007 r. o godzinie 12.00 w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu Najbardziej Ekologiczna Gmina i wręczenie nagród. Gmina Stepnica w kategorii gmin wiejskich zajęła II miejsce, czek na 200 tyś złotych oraz dyplom i pamiątkową statuetkę. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego odebrał wójt gminy Andrzej Wyganowski.

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646926
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia