• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dodano: 2011-08-18 12:16:08

Pobierz zgłoszenie
O komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa przy Urzędzie Gminy w Stepnicy i została powołana na mocy Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356 z późn. zm.), zarządzeniem Wójta Gminy.

W skład GKRPA wchodzą:

 • Przewodniczący: Mariola Kwiryng
 • Członkowie: Dorota Ejkszto
 • Beata Rogalska
Zakres zadań i świadczonej pomocy

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
  1. powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
  2. motywowanie i kierowanie do leczenia,
  3. kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  1. zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
  2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
  3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
  4. kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  5. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  6. składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
  7. niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
  8. udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
  9. kierowanie osób po przemocy do specjalistów,
  10. współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
  1. pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
  2. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
  3. współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
 4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
  1. przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
  2. opracowywanie preliminarza wydatków z Funduszu GKRPA,
  3. szkolenie przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - koordynacja i czuwanie nad ich wykonaniem. Komisja działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy harmonogram działania.

Zakres świadczonej pomocy:

 • motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych,
 • motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny.

Punkt Konsultacyjny GKRPA w Stepnicy
ul. Portowa 7, "Harcówka" 72-112 Stepnica

Czynny w godz. od 14.00 do 17.00 w  trzy czwartki miesiąca.

Pracownicy w Punkcie Konsultacyjnym:

 • Andrzej Burzyński - psycholog 2 i 3 czwartek m-ca
 • Anna Romaniuk - terapeuta uzależnień ostatni czwartek m-ca.

Po porady mogą zgłaszać się rodziny lub osoby między innymi z problemami:

 • wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą,
 • uzależnień i współuzależnień,
 • przemocy fizycznej i psychicznej,
 • natury emocjonalnej.

  Lokalna Grupa AA "Fenix"spotyka się w każdą środę o godz. 17.30 w "Harcówce" ul. Portowa 7, Stepnica

  Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
  Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
  Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646966
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia