• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby
nasz kanał TV
LGD Szanse bezdroży
LGR
CZG
Polskie trasy
Krajobraz rzeczny
pogadaj
linia elektryczna
gaz
mikroporady

Regulamin Utrzymania Czystości w Gminie Stepnica

dodano: 2012-02-07 22:31:42

 UCHWAŁA NR XXXIV/294/06

Rady Gminy  Stepnica

z 24 lutego2006 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i  Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ) w oparciu   o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie   Rada Gminy Stepnica uchwala Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica następującej treści:

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zwanej dalej „Regulaminem” dotyczy:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów;

5) innych wymaganiach wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Regulamin obowiązuje:

a) właścicieli i zarządców nieruchomości,

b) właścicieli  lokali użytkowych, oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych jak też obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej,

c) kierowników budów w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy,

 d) kierowników jednostek wywozowych odpadów komunalnych,

e) przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,

f) przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe,

g) kierowników jednostek organizacyjnych użytkujących tereny i obiekty komunikacji publicznej,

h) zarządców dróg,

i) właścicieli, użytkowników ogródków działkowych, rolników,

j) właścicieli zwierząt.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

– właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub używaniu, a także inne władające nieruchomościami,

– odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

– nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych

– zbiornikach bezodpływowych - są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

– stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

– Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) - dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) i o ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003r.

– stawkach opłat - należy przez to rozumieć wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną osobę w skali roku i miesiąca, których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, i innych - pomniejszonych o wpływy uzyskiwane z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływów z odzysku i sprzedaży niektórych surowców wtórnych, wpływy uzyskane z samorządu z tytułu selektywnej zbiórki (w przeliczeniu na jedną osobę),

– odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoją masę i wielkość nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady,

– odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, powstające w wyniku uprawy ogródków i terenów zielonych,

– odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady typu baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne, leki, benzyny, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

- odpady elektryczne i elektroniczne – należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. pralki, lodówki, telewizory, kuchenki elektryczne, żelazka, odkurzacze itp.

Rozdział II

Obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnego i estetycznego nieruchomości (podwórza, bramy) .

§ 5. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:

1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych dostarczanych przez firmę odbierającą odpady, (tj. kontenerów, pojemników, worków) oraz utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) zawarcia umowy z jednostką wywozową, przedsiębiorstwem, zakładem, podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą i posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych i okazywania stosownych dokumentów, (tj. umów, dowodów płacenia za usługi wywozowe, składowania na wysypisku) upoważnionym służbom samorządowym;

4) ponoszenia opłat za korzystanie z usług wywozu odpadów komunalnych;

5) gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów stałych w urządzeniach określonych wyżej oraz składowanie szkła i tworzyw sztucznych w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych;

6) odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości i usuwania śliskości przez posypanie piaskiem zmieszanym ze środkami chemicznymi nie mającymi negatywnego wpływu na środowisko, usuwania z tych chodników błota, piasku i innych zanieczyszczeń;

7) usuwania nawisów lodowych z rynien, gzymsów, okapów i innych części nieruchomości;

8) usuwania z terenu nieruchomości (ściany, ogrodzenia) ogłoszeń, plakatów, napisów, itp. umieszczanych bez zachowania trybu przewidzianego prawem;

9) oznaczenia nieruchomości z umieszczeniem na widocznym miejscu od strony ulicy tabliczki z numerem porządkowym oraz zadbanie o jego estetyczny wygląd.

§ 6. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w myśl ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

§ 7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych posesjach lub obiektach pojemników lub koszy na odpady komunalne i nie dopuszczania do ich przepełniania. Obowiązek ten dotyczy także zarządzającego drogą publiczną.

§ 8. Właściciele terenów zielonych, działek budowlanych zabudowanych i niezabudowanych - winni utrzymywać je w należytym porządku i czystości poprzez odpowiednie wykaszanie i niedopuszczenie do ich zachwaszczania.

§ 9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się rowy, przepusty i inne urządzenia winni dbać o utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym (czyścić, wykaszać).

§ 10. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi, z tym że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep - możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

2) wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, żużlu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych;

3) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, także odpadów roślinnych;

4) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,                       z wyjątkiem odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych;

5) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu;

6) niszczenia lub uszkadzania elementów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń zbierania odpadów, elementów infrastruktury komunalnej (hydranty, transformatory, rozdzielnie), wiat przystankowych, tablic reklamowych i informacyjnych, deptania trawników i zieleńców;

7) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ogłoszeń, nekrologów, itp. w sposób niszczący lub uszkadzający drzewo;

8) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

9) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dla dzieci i uprawiania sportu;

10) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt w miejscach do tego nie przeznaczonych ;

11) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczone;

12) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

13) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników przeznaczonych na gnojowicę;

14) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, itp.;

15) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

16) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r.  Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

 Rozdział III

Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów

§ 11. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

§ 12. Odpady niebezpieczne typu komunalnego np. baterie, akumulatory, lampy rtęciowe, przeterminowane lekarstwa, farby, lodówki i inne zawierające związki toksyczne należy gromadzić oddzielnie. Odpady te należy umieszczać w pojemnikach odpowiednio oznakowanych, zwracać do punktów ich zbiórki lub przekazywać firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu w/w odpadów.

§ 13. Odpady pochodzenia elektrycznego i elektronicznego (telewizory, pralki, komputery, odkurzacze, żelazka,itp.) należy gromadzić oddzielnie i przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór, do punktów skupu lub punktów sprzedaży - zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

§ 14. Odpady inne niż komunalne oraz wymienione w § 12 i § 13 powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.

§ 15. Odpady pochodzenia roślinnego - ulegające biodegradacji mogą być kompostowane przez właścicieli we własnym zakresie, w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Odpady zielone: skoszona trawa, gałęzie mogą być gromadzone w workach lub kontenerach, w które można zaopatrzyć się w firmie odbierającej odpady komunalne.

§ 16. Odpady komunalne wielkogabarytowe (np. stare meble) powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

§ 17. Odpady budowlane (z remontów lub rozbiórek) składane są do worków lub specjalnych kontenerów dostarczonych przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

§ 18. Gmina na swój koszt prowadzi selektywną zbiórkę odpadów szklanych i plastikowych do specjalnych pojemników ustawianych w miejscach publicznie dostępnych.

§ 19. Pozostałe surowce wtórne (typu makulatura, tekstylia, złom) każdy mieszkaniec gromadzi i dostarcza do punktów skupu własnym staraniem i kosztem.

 Rozdział IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości   oraz na drogach publicznych

§20. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1)właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku  na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery  i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony nieodpłatnie. Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegające biodegradacji są najemcom/właścicielom lokali dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony;

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego  w przepisach odrębnych, określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:

a)mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc,

b)bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,

c)kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,

d)sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

e)pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,

f)apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

g)przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

h)zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

i)pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

j)zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

3)urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a)kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;

b)pojemniki na odpady o pojemności  Kp 7, 110 l,  1100 l;

c)worki;

d)pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych  o pojemności od 1,5 m³do 2,5 m³;                                                            

 e)kontenery przeznaczone na odpady budowlane;                                  

4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 a) mieszkaniec rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 171 kgi objętości około 1,14 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje kubeł na odpady o  pojemności minimum 44 l.

 b) gospodarstwa domowe składające się z dwóch i więcej osób mają obowiązek  wyposażyć nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej pokrycie  zapotrzebowania według norm zapisanych w punkcie lit.a

c) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność  pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie lit.a                

d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach;                                     

    -dla szkół wszelkiego typu - 3 lna każdego ucznia i pracownika,       

    -dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,                                           

    -dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak  co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,                                 

     -dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt ,                                                                                                                     

    - dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;                                                                                         

      -dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,  co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;                                                                                                   --   - dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych  pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;                                                            

    -dla  hoteli, pensjonatów itp. 20 lna jedno łóżko;                                     

-dla ogródków działkowych 20 lna każdą działkę w okresie sezonu tj.   od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;                                      

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

 5)Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący     sposób:

a)odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

- po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu  w umowie, właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, kubeł i tam składać; 

- w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym indywidualną umowę przekazuje je w worku/wiaderku, jeśli takiej umowy nie podpisał, jak w zabudowie jednorodzinnej, składa do odrębnego odpowiedni oznakowanego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;

b)odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne: składane są do odpowiednio oznakowanych worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony w terminie ustalonym przez odbierającego, odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi  przed ich oddziaływaniem;

- mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie

- do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;

c)odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem  do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony;

d)odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

§21. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1 )gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 1,5 do 2,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:

- zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

- biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;

- niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe  i nie opakowaniowe;

- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;

- czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy stalowej    i aluminiowej oraz metale;

- czarny: przeznaczony na opakowania wielomateriałowe;

- siatkowe na odpady Typ PET

2)miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki komunikacji, parki, place zabaw są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;

- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować  pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

3)organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących   w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;

§22. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów   i gromadzenia nieczystości płynnych:

1)podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami );

2)na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3)szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

4)pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed   zbieraniem się na niej wody i błota;

5)właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników   na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

6)wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione                     w   terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej, mogą także być oddane w terminach opublikowanych przez odbierającego;

7)wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone  w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym  do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

 Rozdział V

Normatywna objętość odpadów komunalnych stałych

§ 23. 1. Rodzaje pojemników powinny być dostosowane do ilości powstających odpadów,  aby uniknąć gnicia nieczystości i zalegania ich wokół.

2. Dozwolone jest korzystanie kilku sąsiadów z wspólnych pojemników ustawionych razem. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca ze wspólnego korzystania z pojemników ponoszone są solidarnie.

3. Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych drobnych, należy zamówić ustawienie dodatkowych pojemników, bądź zwiększyć częstotliwość odbioru. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości do firmy odbierającej odpady łącznie ze zobowiązaniem ponoszenia dodatkowych kosztów.

 Rozdział VI

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych, ścieków bytowych, ścieków komunalnych

§ 24. Posesje, na których mieszkają lub przebywają ludzie albo prowadzona jest działalność gospodarcza, usługowa i przemysłowa, i nie są przyłączone do sieci kanalizacji gminnej lub lokalnej powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

§ 25. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-higieniczny przez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 26. Dla każdego użytkownika posiadłości, o której mowa w § 24 nakłada się obowiązek systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia odpadów płynnych i niedopuszczania do przepełnienia ich i wylewania odpadów płynnych na powierzchnię terenu lub do gruntu.

§ 27. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do:

1) zawarcia umowy z jednostką wywozową na wywóz odpadów płynnych wraz z podaniem danych i informacji

potrzebnych do ustalenia częstotliwości wywozu odpadów płynnych domowych (ilość ścieków winna odpowiadać ilości zużytej wody);

2) użytkownik nieruchomości ma obowiązek przedstawić do wglądu upoważnionym służbom samorządowym aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usługi wraz z dowodami płacenia i potwierdzeniem ilości wywiezionych odpadów płynnych oraz umożliwić wstęp na teren posiadłości w celu kontroli postanowień niniejszego Regulaminu;

3) w przypadku wcześniejszego napełnienia zbiornika bezodpływowego niż wynik z ustalonej częstotliwości - użytkownik ma obowiązek zgłoszenia zapotrzebowania na wywóz z wyprzedzeniem wymaganym przez jednostkę wywozową.

§ 28. Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne lub przemysłowe o składzie zbliżonym do ścieków bytowych mogą być rolniczo wykorzystane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z póź. zm.).

 Rozdział VII

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych

§ 29. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych winna odbywać się głównie w stacjach i warsztatach prowadzących tego typu działalność. Zakłady te zobowiązane są przestrzegać wymogi ochrony środowiska, a powstające podczas tej działalności odpady winny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 30. Mycie, doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych w innych miejscach, niż wymienione w § 29 mogą odbywać tylko po spełnieniu następujących warunków:

1) prace te wykonywane są na placu utwardzonym z odprowadzeniem wody po myciu do sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego (za plac utwardzony rozumie się powierzchnię z betonu lub asfaltu, gdzie nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń  do gruntu);

2) wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych występujących w samochodzie może być dokonana pod warunkiem zebrania zużytych płynów do szczelnych naczyń.

Zabrania się wylewania oleju z samochodu jak i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, do sieci kanalizacyjnej lub do zbiorników bezodpływowych.

 

Rozdział VIII

Transport odpadów stałych i płynnych

§ 31. Do wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych wywożący muszą dysponować pojazdami i sprzętem specjalistycznym odpowiednio oznakowanym.

§ 32. Do wywozu surowców wtórnych jednostki wywozowe zobowiązane są używać samochodów posiadających odpowiednie zabezpieczenie.

§ 33. 1. Na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i nieczystości ciekłe nakłada się obowiązek usuwania tych odpadów na składowiska i zorganizowane stacje zlewne oraz do oczyszczalni ścieków, które spełniają warunki i wymagania budowlane, technologiczne i organizacyjne - w celu zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi.

 

ROZDZIAŁ IX

Obowiązki  wynikające z „ Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku   R- XXI  z siedziba w Nowogardzie na lata  2004 – 2015 ”, którego Gmina Stepnica jest członkiem

§ 34. 1. Gmina Stepnica jest członkiem Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, którego głównym zadaniem jest realizacja kompleksowego regionalnego programu  gospodarki odpadami na terenie  zrzeszonych w tymże Związku gmin.

2.Na jednostki wywozowe odpadów nakłada się obowiązek ich wywozu do wyznaczonych w zezwoleniu obiektów unieszkodliwiania ( składowiska) prowadzonych przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami CZG R- XXI z siedzibą  w Nowogardzie lub leżących na terenie gmin członków  CZG XXI.

3. Za koordynację  gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  na terenie gminy odpowiada Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

  Rozdział X

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 35. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

2. Za właściciela zwierzęcia uważa się osobę pełnoletnią.

3. Właściciel zwierzęcia domowego zobowiązany jest do zapewnienia mu pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego mu swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

4. Uwięź, na której utrzymywane jest zwierzę nie może powodować u niego urazów, ani cierpień oraz musi zapewnić zwierzęciu możliwość swobodnego ruchu.

§ 36. Właściciel psa zobowiązany jest do okazania świadectwa szczepień ochronnych i dokumentu stwierdzającego opłacenie podatku od posiadania psa na każde żądanie osób uprawnionych i zarządcy nieruchomości.

§ 37. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych w miejsca zabaw dzieci (piaskownice, place zabaw), boiska szkolne i sportowe oraz innych miejsc użyteczności publicznej.

2. Zabrania się wprowadzania psów - z wyjątkiem psa przewodnika osób niewidomych - do sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

§ 38. Właściciele psów zobowiązani są do:

1) terminowego uiszczania podatku za posiadanego psa zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy;

2) przestrzegania terminów szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie;

3) realizowania szczepień w warunkach zagrożeń oraz poddawania obserwacji w placówkach weterynaryjnych psa, który skaleczył człowieka;

4) wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy, ale w kagańcu jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, przy zachowaniu bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa;

5) właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych, piwnicach lub w innych pomieszczeniach budynku oraz na terenach służących do użytku publicznego.

§ 39. Właściciel nieruchomości, po której pies biega swobodnie, zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu dzwonek lub inne urządzenie sygnalizacyjne oraz tabliczkę z odpowiednim napisem ostrzegawczym oraz zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się psa.

§ 40. 1. W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną wymagane jest zezwolenie organu gminy wydawane na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i dla zwierząt.

3. Posiadacz psa, o którym mowa w ust. 1 musi przestrzegać zasad jego utrzymywania wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi  zmianami).

§ 41. Zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone będą uznawane za bezdomne.

§ 42. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, jeżeli byłoby to uciążliwe dla pozostałych mieszkańców.

 Rozdział XI

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 43. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w ścisłej zabudowie mieszkaniowej.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych.

§ 44. Ule z pszczołami ustawiać należy w odległości od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia.

§ 45. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory, itp.

§ 46. Właściciel zwierząt gospodarskich przeganianych na pastwiska oddalone od nieruchomości winien przeganiać je drogami najmniej uciążliwymi, w przypadku przeganiania tych zwierząt ulicami, chodnikami właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości powstałych w wyniku przejścia zwierząt.

§ 47. Zabrania się gromadzenia i pozostawiania na otwartej przestrzeni padliny, należy ją dostarczać do miejsc utylizacji.

§ 48. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku deratyzacji. W terminie określonym przez Wójta. Obowiązek ten w stosunku do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi poprzez zarządzenie podane do publicznej wiadomości obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

Rozdział XII

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu

§ 49. 1. Nadzór  nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawują służby porządkowe takie jak  Policja, Służby Sanitarne,  Urząd Gminy, Administracja Osiedli.

2. Naruszenie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku zagrożone jest karą grzywny .

3. Pracownicy urzędu przeprowadzają kontrolę na mocy upoważnienia Wójta Gminy.

4. Postępowanie  w sprawach, o których  mowa w ust. 2 toczy się według  przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń.

§ 50. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/208/98 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stepnica”.

§ 51. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach sołeckich na terenie Gminy Stepnica.

Kalendarz imprez

Licznik
Odwiedziło nas:
3646951
osób
Dane adresowe

Urząd Miasta i Gminy Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

tel. 091 418 85 21 - sekretariat
fax 091 418 85 80
e-mail: ug@stepnica.pl

Ważne informacje

NIP: 856-00-08-633
REGON: 000544220
konto: 70 1020 4812 0000 0502 0044 7870

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia